WWE Backlash 2023 Matches List

WWE Backlash 2023 Matches List

Image Credit: IMDB

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

Image Credit:  WWE

Bad Bunny vs. Damian Priest

Bad Bunny vs. Damian Priest

Image Credit:  Yahoo

Rhea Ripley (c) vs. Zelina Vega

Rhea Ripley (c) vs. Zelina Vega

Image Credit:  IMDB

Matt Riddle, Kevin Owens and Sami Zayn vs. The Bloodline

Matt Riddle, Kevin Owens and Sami Zayn vs. The Bloodline

Image Credit:  WWE

Bianca Belair (c) vs. Iyo Sky

Bianca Belair (c) vs. Iyo Sky

Image Credit:  IMDB

Austin Theory (c) vs. Bobby Lashley vs. Bronson Reed

Austin Theory (c) vs. Bobby Lashley vs. Bronson Reed

Image Credit:  WWE

Seth Rollins vs. Omos

Seth Rollins vs. Omos

Image Credit:  WWE

WWE Backlash 2023

WWE Backlash 2023

Image Credit:  WWE